bdc7d0f30e0c420b2ac279d6a1c096e4При защитата на Ново село от настъпващите турци, жени и деца с коло­ве в ръце застават зад по­зициите, за да заблудят врага с числеността на ре­ално сражаващите се. В къс­ния следобед на 11 май при сражението под връх „Марагидик“ напорът на настъпващите черкези става неу­държим. Тогава жените се включват в боя в подкрепа на сражаващите се мъже.

Не разполагайки с друго оръ­жие, те започбат да хвър­лят намиращите се наблизо камъни. Турците са сму­тени от този неочакван отпор и към залез слънце ус­тремът им е спрян. В тази битка е съсечена през ръцете съпругата на убития Мирчо Кукенски, която ударила един от черкезите с дебела тояга.

Изключителна смелост проявява девойката Стояна Иванова Драгановска от Ново село. Умело боравейки с пушката и стреляйки сре­щу приближаващите се чер­кези, тя прикрива бягащи­те към махала Маринска но­воселци.

В последните дни на въс­танието жените също са обречени на смърт и нечу­вани мъчения. Обект на це­ленасочено преследване са близките на въстаниците. Майката на комитетския ку­риер Марин Сяров е жестоко измъчвана и заклана. След жес­токата смърт на Кольо Ма­теев, който изковавал хладно оръжие за въстаниците, Ста­на, неговата съпруга е отка­рана при Саадулах ефенди. Подложена е на нечовешки из­тезания, за да издаде ръково­дителите на въстанието. В името на паметта на съпру­га си тя издържала мъчения­та и не предала никого.

Невинни жертви на турс­ките зверства са децата. Уби­вани, удавяни, изнасилвани, отвличани, те изживяват це­лия ужас на турските издева­телства при потушаване на въстанието.

След отчаяния опит на свещ. Георги Хр. Дългодреев да даде последен отпор на нас­тъпващите към Ново село противници, гиест монахини от Девическия манастир са жестоко изнасилени, убити и изгорени в църквата, а друга починала от раните си. Ня­кои от по-младите, останали живи, са отвлечени и освобо­дени едва след намесата на Следствената консулска ко­мисия.

Някои от измъчените жени запазват учудващо присъст­вие на духа. Впечатляващ е случаят с убитите край Но­во село сестри Цона и Рада Ко­леви. След съсичането на Цо­на, Рада намира сили да не мо­ли за пощада, а да кълне убие­ца си, че не я заколва отвед­нъж, а само я мъчи.