Климат

за априлци

Климат

Територията на Априлци е предимно планинска. Населените места в него са разположени в слънчева котловина в сърцето на Балкана. През нейната територия преминава река Видима” с основни й притоци “Зла река” и река “Острешка”. Климатът е умерено континентален. Във високите части на Предбалкана и особено в Стара планина се проявява планински климат. Там намаляват средногодишните абсолютните температури. Увеличават се валежите и снежното задържане.

Територията на община Априлци е предимно планинска. Населените места в нея са разположени в слънчева котловина в сърцето на Балкана. През нейната територия преминава р.“Видима” с основни притоци “Зла река” и р. “Острешка”. Климатът е умереноконтинентален. Във високите части на Предбалкана и особено в Стара планина се проявява планински климат. Там намаляват средногодишните абсолютни температури. Увеличават се валежите и задържането на снежната покривка. Средната годишна месечна температура е около 10-12 градуса. Средната годишна температура по сезони се движи от 7-8 градуса, 15-16 градуса, 8-10 градуса.

Максималната средна месечна температура е през месец юли – 20-22 градуса. Минималната средна месечна температура е през месец януари – минус 8-10 градуса. Средната годишна максимална температура на въздуха е 18-20 градуса.

Средната месечна минимална температура е 6-8 градуса. Годишната денонощна амплитуда на въздуха се движи с най-високи стойности през месец август и септември – 10-12 градуса. Влажността на въздуха, като част от климатичните характеристики на общината, зависи от особеностите на атмосферната циркулация, надморската височина, формата на релефа, състоянието на почвата, наличностите на източници на изпарение и др.

През студеното полугодие средните месечни стойности на относителната влажност се движат в границите на 60-80%, а през топлото полугодие около 70-75 %. Валежите в общината са от дъжд и сняг. Максималните средни месечни суми на валежите са 120-130 литра на кв.м. Средният максимален брой дни с валежи е през месеците май и юни – по 10-15 дни.

Минималният брой дни с валежи е през месеците септември и октомври – по 5-6 дни. Средният максимален брой дни с дъжд е през месеците май и юни – 10-12 дни. Средният минимален брой дни дъжд е през януари и февруари – по 2-3 дни. Средният брой дни с валежи от сняг през януари, февруари, март и декември се движи съответно от 5-6 дни до 3-4 дни. Преобладаващата посока на вятъра се определя от тенденцията в общия атмосферен пренос през съответния сезон.

Характерни за общината са западен, северозападен и по-рядко южни и източни ветрове. Околната среда в общината, с уникално красивата си природа, величествени пейзажи, реки и водопади, пропасти, гори, природни забележителности, паркове, резервати и др. е притегателен център за всеки. Тя създава прекрасни условия за развитието на всички видове природосъобразен туризъм и отдих.