Реки

reki apriltsi 1

Каптажите при изворите на две от трите най-важни реки в територията на Априлци (Видима с притоци Зла река и Острешка) са в основата на водоснабдяването. Каптажите Бъзов дял (река Видима) и “Пенови дупки” (река Острешка) са източник на водоснабдяването на община Априлци.  Основните реки в райна на Априлци извират от територията на Националния парк „Централен Балкан“.

Хидроложките условия в района са много добри. Територията на станцията обхваща изцяло горната и средната част от водосбора на река Видима, която е неразделна част от хидрографската мрежа на река Росица. Река Видима разполовява територията на станцията в посока север-юг. Тя е един от най-големите притоци на река Росица.

Образува се от сливането на реките Лява Видима и Пръскалска река при ВЕЦ „Видима“. Пръскалска река и Лява Видима имат средно голям воден дебит, чийто максимум е през април-май в периода на топене на снеговете. Наклонът на водните течения е голям, поради което те са бързи с множество прагове. Хидрографската им мрежа се състои от множество малки, но стръмни долове. В средата на квартал Видима река Видима приема водите на своя ляв приток Стърна река.

Тя започва като Семова река – извира под връх Жълтец и в местността „Козарката“ приема името Стърна река, заради изместване на коритото си. При квартал Зла река под хижа „Зора“ река Видима приема водите на своя най-голям приток Острешка река – тя извира в местността „Русалийски преслап“, като преминава през кварталите Острец и Ново село.

В горната част на течението речното корито е каменливо, но в квартал Острец реката се разлива и коритото й е покрито с речни наноси от чакъл и пясък. По-големи притоци на Острешка река са: река Рибна и река Маришница. При махала Злиевци река Видима приема водите на своя ляв приток Зла река, която извира в местността Долни Поленици. Под село Велчево река Видима приема водите от големия дол Липошница. Хидрографската мрежа на река Видима е симетрична, като в горната си част е с ветрилообразна форма.

Максимумът на водите й е през април-май, а минимумът през юли-август. Големият наклон на водното течение, множеството прагове, непостоянният воден отток и водохващането за питейни нужди правят реката практически неизползваема за производствената дейност на дивечовъдната станция. При топене на снеговете и изобилни дъждове водните течения прииждат значително, но нямат пороен характер.